شرکت زرناوک ارائه تولید کننده انواع چیپس و پفیلا به صورت فله

استخدام

استخدام

استخدام شرکت زرناوک
  • تاریخارزش مدرکرشته تحصیلیمعدلمحل انجام تحصیلات
  • از تاریخبه مدتنام محل کارعنوان شغلیعلت ترک کار 
  • زبانمیزان تسلط 
    (حداقل آشنایی با زبان انگلیسی برای استخدام ضروری است و آزمون به عمل خواهد آمد)
  • WordExcelMspAcadTyping-EnglishTyping-FarsiHoloo